Estonian National Security Authority
Eesti keel | In English

Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanded ja kontaktinfo

Salastatud välisteabe volitatud vastuvõtjana ja hoidjana tegutseb Eesti Vabariigis riigi julgeoleku volitatud esindaja (inglise keeles Estonian National Security Authority ehk NSA). Nimetatud institutsioon loodi 1995. aastal eesmärgiga tagada Eestile edastatud salastatud välisteabe kaitse ning seda ülesannet hakkas täitma Riigikantselei koordinatsioonidirektori büroo. 04.07.2001. aasta Vabariigi Valitsuse määrusega nr 231 anti pädevus üle Kaitseministeeriumile, kes põhimäärusega volitas riigi julgeoleku volitatud esindajana tegutsema Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna. Alates aprillist 2009 täidab neid ülesandeid Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond.

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse paragrahvi 52 alusel on riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanneteks:

  • salastatud välisteabe selle avaldajalt vastuvõtmise, töötlemise ja sellele juurdepääsu korraldamine ning arvestuse pidamine; samuti salastatud teabe edastamine teistele riikidele;
  • salastatud välisteabe põhiregistri pidamine ning allregistrite töö korraldamine ja kontrollimine;
  • salastatud välisteabe kaitse tagamiseks rakendatavate turvameetmete ja nimetatud teabega kokkupuutuvate töötajate juurdepääsu kontrollimine, sealhulgas riigi välisesindustes ja väljaspool riigi territooriumi asuvates kaitseväe üksustes;
  • koolituste korraldamine salastatud välisteabe kaitse tagamiseks;
  • salastatud välisteabe õigusvastasel avalikustamisel teabe avaldaja teavitamine avalikustamise asjaoludest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • teabevaldajate teavitamine salastatud välisteabe salastamisaluse, -taseme ja -tähtaja muutusest;
  • salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaatide väljastamine ning salastatud välisteabe töötlemise turvanõuete tutvustamine juurdepääsu taotlevatele isikutele, samuti salastatud välisteabe avaldaja teavitamine juurdepääsu andmisest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • osalemine oma pädevuse piires NATO ja Euroopa Liidu struktuuride töös;
  • muude talle seaduse alusel antud õigusaktidega või välislepinguga pandud ülesannete täitmine.

Kontakt:

Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
Tel: 7170 117
Faks: 7170 213
E-post: nsa[at]kaitseministeerium.ee