Estonian National Security Authority
Eesti keel | In English

Salastatud välisteabele juurdepääsu taotlemise korra ja protseduuride kirjeldus

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 3 punkti 2 kohaselt on salastatud välisteave välisriigi, Euroopa Liidu, NATO või mõne muu rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni poolt salastatud ja Eestile avaldatud teave ning Eesti Vabariigi poolt välislepingu täitmiseks loodud teave, mis tuleb salastada välislepingu kohaselt. Vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korrale on välisteabega tutvumiseks nõutav lisaks riigisaladusele juurdepääsu loale ka juurdepääsu võimaldav sertifikaat, mida väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja. Sellesse nõudesse näevad mõned välislepingud ette erandeid. Nii on näiteks NATO ja Euroopa Liidu teabe puhul juurdepääsusertifikaadi omamine nõutud ka siseriiklikuks kasutamiseks, samas kui nt Soome või Läti infole juurdepääs toimub Eesti riigisaladusele juurdepääsu loa ja teadmisvajaduse põhiselt. Ülevaate sellest, milliste teabe avaldajate salastatud teabele juurdepääsuks on vaja täiendavat sertifikaati lisaks Eesti riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamisele, on toodud järgnevas tabelis:

Teabe avaldaja

Riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt väljastatud sertifikaadi vajalikkus juurdepääsuõiguse saamiseks

NATO ja Euroopa Liit

NATO ja Euroopa Liidu salastatud teabele juurdepääsu õiguse saamiseks on nõutav lisaks riigisaladusele juurdepääsu loa ja teadmisvajaduse olemasolule riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt väljastatav juurdepääsusertifikaat.

Osalemiseks välisriikides või rahvusvahelistes organisatsioonides toimuvatel tööalastel kohtumistel, kus käsitletakse salastatud infot, väljastatakse vajadusel kinnitus, millega kinnitatakse salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse olemasolu.

Välisriigid ja teised rahvusvahelised organisatsioonid

Füüsilistel isikutel on siseriiklikult salastatud teabe töötlemiseks ja ligipääsu eelduseks riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu ja ametikohustustest tulenev teadmisvajadus. Juriidilistel isikutel on kohustus taotleda täiendavat sertifikaati siseriikliku juurdepääsuõiguse saamiseks.

Välislepinguga ettenähtud juhtudel väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele kinnitusi, mis tõendavad välisteabele juurdepääsu õiguse olemasolu.

 

Salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaat antakse isikule:

 • kellel on kehtiv riigisaladusele juurdepääsu luba ning teenistusvälistele füüsilistele isikutele, kellel on asutuse juhi otsusega antud juurdepääsuõigus “piiratud” tasemega salastatud teabele;
 • kellel on põhjendatud teadmisvajadus tutvuda salastatud välisteabega;
 • kelle suhtes pole ilmnenud mõni riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 ja NATO teabe puhul NATO julgeolekudirektiivi lisa AC/35-D/2000-REV7 punktis 9 loetletud asjaoludest;
 • kelle suhtes pole välisriigid või rahvusvahelised organisatsioonid nõudnud nende salastatud teabele ligipääsu vältimist.

Juurdepääsu taotlemine füüsilisele isikule

Juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks füüsilisele isikule tuleb sertifikaati taotleval üksusel esitada Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonnale järgmised dokumendid:

 • kirjalik taotlus, milles põhjendatakse asutuse töötaja salastatud välisteabele juurdepääsu vajadus ning märgitakse:
  - salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele ligipääsu soovitakse;
  - taotletav juurdepääsusertifikaadi kehtivusaeg;
  - isiku nimi;
  - isikukood (sünniaeg);
  - täpne sünnikoht;
  - kodakondsus;
  - kontaktandmed;
 • koopia passi isikuandmete ja fotoga lehest või isikutunnistuse mõlemast küljest;
 • koopia isiku riigisaladusele juurdepääsu loast; “piiratud” tasemega sertifikaadi taotlemisel koopia asjaomasest dokumendist (nt ministri käskkirjast), millega võimaldatakse taotlejale “piiratud” tasemega riigisaladusele juurdepääs;
 • väliskohtumistel osalemiseks vajamineva juurdepääsusertifikaadi kinnituse väljastamiseks tuleb esitada kohtumise kutse.

Vaata ka taotlused ja vormid.

Dokumendid juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne sertifikaadi soovitavat algusaega. Sertifikaadi kinnituse väljastamiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada vähemalt 1 nädal enne soovitavat algusaega.

Välisteabe kaitse nõuete tutvustamine

Lähtudes riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra § 130 lõikest 1 on riigi julgeoleku volitatud esindajal kohustus tutvustada füüsilisele isikule enne salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse või juurdepääsusertifikaadi andmist salastatud välisteabe kaitse aluseid. 

Esmakordselt salastatud välisteabele juurdepääsu taotlevad isikud osalevad julgeolualaste nõuete tutvustamisel (edaspidi briifing) Kaitseministeeriumis, mille lõppedes allkirjastavad kinnituse selle kohta, et on teadlikud oma kohustustest salastatud välisteabe kaitsel.

Alates 25. juunist 2014 on riigi julgeoleku volitatud esindajal kasutusel e-briifingu keskkond, mis on mõeldud isikutele, kes on varem omanud juurdepääsu salastatud välisteabele ja kes on juba läbinud briifingu Kaitseministeeriumis.

Peale riigi julgeoleku volitatud esindajale nõuetekohase taotluse esitamist ja meiepoolset menetlemist saadetakse juurdepääsu taotlevale isikule e-kiri juhistega e-briifingu läbimiseks, kus on kohustus tutvuda seadusandlusega, kuulata briifingut ning peale seda vastata kümnele teemakohasele küsimusele. Briifingu lõppedes on kohustus digitaalselt allkirjastada kinnitus.

Juurdepääsusertifikaat või juurdepääsuõigus edastatakse taotluse esitanud asutusele viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ja briifingu läbimist. 

E-briifingu keskkonna eesmärk on hõlbustada sertifikaatide ja juurdepääsuõiguste korduvtaotlejatele julgeolekualase nõuete tutvustamist andes taotlejatele võimaluse läbida see elektroonselt ja töökohalt lahkumata.

Juurdepääsusertifikaadi kehtivus

Juurdepääsusertifikaat ei või kehtida kauem kui isiku õigus pääseda juurde riigisaladusele.

Juurdepääsusertifikaati ei anta kõrgemal salastatuse tasemel kui sertifikaati taotleva isiku riigisaladusele juurdepääsu loa tase. Juhul, kui isiku riigisaladusele juurdepääsu õigus lõpeb enne sertifikaadil näidatud kehtivuskuupäeva lõppu, kaotab sertifikaat kehtivuse.

Juurdepääsusertifikaat tunnistatakse kehtetuks juhul, kui langeb ära isiku teadmisvajadus salastatud välisteabe töötlemiseks; kui isikule väljastatakse uus juurdepääsusertifikaat enne vana sertifikaadi kehtivusaja lõppu; kui muutuvad sertifikaadile kantud isikuandmed ning kui väljastatud sertifikaadi kehtivuse ajal ilmnevad asjaolud, mis välistavad juurdepääsusertifikaadi väljastamist.

Kui isikul, kellele on väljastatud juurdepääsusertifikaat, langeb enne sertifikaadile märgitud lõppkuupäeva ära vajadus salastatud välisteabele ligipääsuks või lõpeb riigisaladusele juurdepääsu luba, tuleb sertifikaati taotlenud asutusel sellest riigi julgeoleku volitatud esindajat teavitada ning tagastada sertifikaat.

Üksnes “piiratud” tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu taotlemine

Üksnes “piiratud” tasemega salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse saamiseks riigiteenistujatele sertifikaati ei väljastata. Riigiteenistujatel tekib nimetatud ligipääs “piiratud” tasemega riigisaladusele juurdepääsu õiguse, taotluse ja teiste vajalike dokumentide esitamise, briifingu läbimise korral ja kohustuse allkirjastamisel, millega kinnitatakse hoida temale töö või teenistuse kaudu teatavaks saavat salastatud välisteavet. Nimetatud juurdepääsuõigus tekib peale vastava teatise väljastamist riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt.

Teistel isikutel tekib “piiratud” tasemega salastatud välisteabele juurdepääsu õigus väljastatud sertifikaadi alusel.

Juurdepääsu taotlemine juriidilisele isikule

Eestis registreeritud avalik-õiguslikel ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning ka füüsilistel isikutel, kes soovivad salastatud välisteavet töödelda väljaspool riigiasutuse või Eesti Panga valduses olevat kinnis- ja vallasasja, tuleb taotleda riigi julgeoleku volitatud esindajalt juurdepääsusertifikaat. Sertifikaadi taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • töötleva üksuse kirjalik taotlus, milles märgitakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele ligipääsu soovitakse, ning põhjendatakse salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust;
 • toetava asutuse kirjalik taotlus, milles märgitakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele ligipääsu soovitakse, ning põhjendatakse isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust;
 • töötlemisloa koopia;
 • asutuse riigisaladuse kaitse juhendi koopia;
 • koopia dokumendist, milles on määratud juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldav isik ja nimekiri nendest isikutest, kes hakkavad salastatud välisteavet töötlema.

Juriidiliste isikute puhul ei piisa salastatud välisteabe töötlemiseks ainult juriidilisele isikule väljastatud sertifikaadist, juurdepääsusertifikaate peavad omama ka kõik füüsilised isikud, kes hakkavad nimetatud asutuses salastatud välisteavet töötlema.